Noteikumi

Papildināts: 04.01.2023.

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Pērkot preces www.tropiks.eu vai www.tropiks.lv (turpmāk “Interneta veikals”), Jūs piekrītat noteikumiem, kas ir aprakstīti šajā sadaļā - "Lietošanas noteikumi".

1.2. Šie noteikumi kopā ar dokumentiem, kas norādīti šajos noteikumos, ir paredzēti informācijas sniegšanai par Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPIKS AZ"  (“Pārdevējs” vai “Tropiks AZ”), kā arī Interneta veikalā pārdodamo preču pirkšanas-pārdošanas noteikumu (“Noteikumi”) izklāstīšanai personām, kas norādītas Noteikumu 6.1.punktā (“Pircējs”), un kuras iegādājas preces (“Preces”) Interneta veikalā.

1.3. Šie Noteikumi tiek piemēroti, slēdzot līgumus starp Pārdevēju un Pircēju par Preču pārdošanu (“Līgums”). Pirms jebkādas Preču pasūtīšanas interneta veikalā lūdzam iepazīties ar šiem Noteikumiem. Lūdzam pievērst uzmanību, ka pirms pasūtījuma pabeigšanas, Pircējam ir pienākums piekrist šiem Noteikumiem, bet atsakoties to darīt, pasūtījuma pabeigšana un Preces pasūtīšana nav iespējama.

1.4. Informējam, ka šie Noteikumi var tikt grozīti Noteikumu 2. daļā noteiktajā kārtībā. Katru reizi, pasūtot Preces, iesakām pārskatīt Noteikumus, lai Pircējs būtu pārliecinājies, ka pilnībā saprot, ar kādiem nosacījumiem konkrētajā gadījumā tiks veikts pasūtījums.

1.5. Šie Noteikumi un Līgumi starp Pārdevēju un Pircēju tiek sastādīti un slēgti tikai Latvijas valsts valodā.

1.6. Veicot priekšapmaksu, Jūs varat izmantot debeta un kredītkartes VISA, MasterCard, Maestro, ja esat aktivizējuši iespēju drošiem pirkumiem internetā. To ir iespējams aktivizēt savā internetbankā. Mirklī, kad kartes īpašnieka informācija, kartes numurs, derīguma termiņš un CVV ir aizpildīti, pasūtījuma summa tiks ieturēta no Jūsu kartes konta.

2. TIESĪBAS GROZĪT NOTEIKUMUS

2.1.     Pārdevējs patur tiesības grozīt šos Noteikumus bez nepieciešamības atsevišķi par šiem grozījumiem informēt Pircēju.

2.2.     Katru reizi, pasūtot Preces, Līguma starp Pārdevēju un Pircēju slēgšanas nolūkā, būs spēkā tā Noteikumu redakcija, kas būs spēkā uz Līguma slēgšanas dienu.

3. INFORMĀCIJA PAR PĀRDEVĒJU

3.1. Šie Noteikumi tiek piemēroti, iegādājoties Preces Interneta veikalā. Pārdevējs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPIKS AZ"  – Latvijas Republikā reģistrēta sabiedrība, kurai ir izsniegta speciālā licence uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecībai, juridiskās personas kods 40003506230, juridiskā adrese "Jaunrubeņi", Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5041. Pārdevēja PVN maksātāja kods ir LV40003506230.

3.2. Vairāk informācijas par Pārdevēju, ieskaitot kontaktinformācija, sniegta Interneta veikala sadaļā “Par mums“.

4. PRODUKTU KLĀSTS

4.1. Interneta veikalā sniegtajiem Preču attēliem ir ilustratīvs raksturs. Neskatoties uz to, ka Pārdevējs dara visu iespējamo, lai Preču īpašības tiktu atspoguļotas pēc iespējas precīzāk, Pārdevējs nevar garantēt, ka Pircēja ierīces ekrāns precīzi atspoguļos Preču īpašības. Pircējs saprot, ka Preces var nebūtiski atšķirties no to attēliem.

4.2. Ja vien nav norādīts citādi, visas Preces, kas ir piedāvātas interneta veikalā, ir pieejamas. Gadījumā, ja pasūtīto Preci pārdot nav iespējams Noteikumos minēto apstākļu dēļ, Pircējs par to tiks informēts, izmantojot e-pastu vai citus saziņas līdzekļus (pa telefonu, SMS, mutiski) un šādas Preces pasūtījums tiek atcelts, un samaksāta nauda atgriezta Pircējam.

4.3. Pārdevējam ir tiesības noteikt minimālo un/vai maksimālo pasūtījuma daudzumu konkrētai precei vienā pasūtījumā.

5. PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Pārdevējs apstrādā Pircēja personas datus saskaņā ar šo Noteikumu Privātuma politiku (“Privātuma politika” sadaļa). Ņemot vērā to, ka Privātuma politikā ir norādīti svarīgi Noteikumu nosacījumi, iesakām Pircējam iepazīties ar tiem.

6. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

6.1. Interneta veikalā iegādāties Preces var tikai tie Pircēji, kas atbilst Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 5. nodaļas 15. panta apakšpunktiem.

6.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības pirkt Preces šajā interneta veikalā.

6.3. Pārdevēja noteiktā Preču pasūtīšanas kārtība nodrošina Pircējam iespēju pārbaudīt un izlabot kļūdas pirms galīgā pasūtījuma iesniegšanas. Ieteicams, lai Pircējs rūpīgi izlasa un pārbauda iesniegto informāciju (e-pasts, vārds un uzvārds, debet kartes informācija u.tml.) katrā pasūtījuma iesniegšanas posmā.

6.4. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs, Interneta veikalā ir izveidojis Preču grozu, norādījis Pircēja vārdu, uzvārdu (latīņu burtiem) un adresi, precīzu pasta indeksu, izvēlējies maksāšanas veidu un iepazinies ar šiem Noteikumiem, nospiež taustiņu “Pasūtīt” un apmaksā pasūtījumu vai izvēlas apmaksas veidu. Neapmaksājot Pasūtījumu, līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu. Neapmaksājot Pasūtījumu, Līgums ir spēkā tikai tad, ja, veicot Pasūtījumu, Pircējs norādīja, ka veiks Pasūtījums apmaksu skaidrā naudā, saņemot Preci. Pārdevējam ir tiesības sazināties ar Pircēju, izmantojot pasūtījumā norādīto tālruņa numuru vai e-pasta adresi, pamatojoties uz noslēgto līgumu vai risinot radušās neskaidrības saistībā ar līguma pildīšanu.

6.5. Kad Pircējs iesniedz pasūtījumu un apmaksā to vai izvēlas citu maksāšanas viedu (piemēram, maksāt skaidrā nauda, saņemot preci veikalā) – Pircējam tiek nosūtīts e-pasts, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

6.6. Sagatavojot pasūtījumu, Pārdevējs nosūta Pircējam e-pastu un/vai SMS, ar kuru informē, ka Preces ir pieejamas Pircējam vai ir sagatavotas saņemšanai veikalā.

6.7. Gadījumā, ja Pārdevējam nav iespējas pārdot Preci, piemēram, tāpēc, ka Preces nav noliktavā, jo Prece vairs netiek tirgota, vai kļūdas dēļ, kas ir saistīta ar Interneta veikalā norādīto cenu, Pārdevējs par to informē Pircēju e-pastā vai ar citu līdzekļu (pa telefonu vai ar SMS, u.tml.) palīdzību un pasūtījums tiek atcelts. Gadījumā, ja Pircējs jau būs samaksājis par Preci, Pārdevējs atmaksās samaksātās summas 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.

6.8. Pārdevējs rūpējas, lai jebkurš Pircēja Pasūtījums tiktu izpildīts pilnā mērā, taču Pārdevējs to nevar garantēt.

6.9. Pārdevējam ir tiesības atteikt pārdot Interneta veikalā pasūtītās preces, ja:

6.9.1. Preces nav pieejamas Pārdevēja noliktavā vispār, vai nav pieejamas daudzumā, kas norādīts Pasūtījumā. Šādā situācijā, ja par preci jau tika veikta samaksa, tad Pārdevējs atmaksās iemaksāto summu. Neapmaksāta pasūtījuma gadījumā, Pircējam nepienākas nekādas kompensācijas;

6.9.2. Preces cena un parametri neatbilst faktiskajai informācijai par preci sakarā ar tehniska rakstura kļūdām sistēmā;

6.9.3. Pircējs nav iepazinies un piekritis Interneta veikala Noteikumiem.

6.9.4. Ja pasūtījums netiek realizēts kāda no 6.9. apakšpunktos minēto iemeslu dēļ, tad ar Pircēja mutisku vai rakstisku piekrišanu, Pārdevējs realizēs pasūtījumu, izsniedzot preces, kas ir līdzvērtīgā vērtībā trūkstošajām precēm.

7. PASŪTĪJUMA ATCELŠANA

Preču atgriešana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma, patērētājam izmantojot atteikuma tiesības.

7.1. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības Ministru kabineta noteikumu Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tai skaitā, bet ne tikai, ja:

7.1.1. Prece tiek izgatavota pēc Pircēja norādījumiem vai Prece ir nepārprotami personalizēta/modificēta (pielāgota Pircēja personīgajām vajadzībām).

7.2. Pircēja tiesības 14 dienu laikā vienpusēji atkāpties no Līguma, atgriezt Preces Pārdevējam un saņemt naudu, izmantojot atteikuma tiesības, tiek piemērotas tikai patērētājiem (fiziskām personām) un rodas ar Līguma noslēgšanas dienu, kā tas ir definēts Noteikumu 6. sadaļā.

7.3. Atsevišķos Pārdevēja norādītajos gadījumos kvalitatīvas Preces var tikt atgrieztas arī ilgākā termiņā.

7.4. Pārdevējam ir tiesības piedāvāt arī citus pasūtījuma atcelšanas procesus, vienojoties ar Pircēju, kamēr šie procesi atbilst Latvijas Republikas likumdošanai.

7.4. 14 dienu termiņu skaita sekojoši:

7.4.1. Līgumam – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs (kurjers) un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmis Preci;

7.4.2. Ja Pircējs vienā pasūtījumā ir pasūtījis vairākas Preces – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pēdējo Preci;

7.4.3. Ja tiek piegādāta Prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi Preces pēdējo partiju vai daļu;

7.4.4.  Līgumiem par regulāru Preču piegādi – no dienas, kad Pircējs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru norādījis Pircējs, ir saņēmusi pirmo preci.    

7.5. Pircējam, kurš vēlas atgriezt Preces un atkāpties no Līguma, ir pienākums informēt Pārdevēju brīvā formā par lēmumu atteikties no Līguma.

7.6. Pircēja paziņojums par atkāpšanos no Līgums netiek uzskatīts par saņemtu līdz brīdim, kad Pārdevējs ir sniedzis paziņojumam atbildi vai informējis Pircēju par paziņojuma saņemšanu. 

8. PREČU ATGRIEŠANA

8.1. Preces tiek apmainītas un/vai atgrieztas “Tropiks AZ” veikalā, kurā Prece tika oriģināli izsniegta Pircējam, ja vien Pircējs un Pārdevējs nav vienojušies par savādāku preces apmaiņu un/vai atgriešanas procesu, saņemot Pircēja paziņojumu par lēmumu atteikties no Līguma.

8.2. Pircējs nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no paziņojuma Pārdevējam par savu lēmumu par Preces atgriešanu (vai atkāpšanos no Līguma) iesniegšanas dienas atgriež vai nodod Preces Pārdevējam vai personai, kuru Pārdevējs ir pilnvarojis pieņemt Preces. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja Pircējs Preces nosūta pirms 14 (četrpadsmit) dienu termiņa beigām.

8.3. Atgriežamai Precei jābūt nesabojātai, nezaudējušai preču izskatu (nesabojātas etiķetes, aizsarg plēves u. tml.), kā arī tā nedrīkst būt lietota. Visām atgriežamajām Precēm jābūt ar autentiskām etiķetēm, aizsarg maisiņiem un ar tādiem pašiem piederumiem, ar kādiem tās tika pārdotas. Atgriežamajām Precēm jābūt kārtīgā oriģinālā iepakojumā (ar instrukciju un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti ar Preci) tādā pašā sastāvā, kādā Pircējs to bija iegādājies. Kopā jāatgriež arī par Precēm saņemtās dāvanas.

8.4. Atgriežot Preci ir jāiesniedz Preces pasūtīšanas rēķins.

8.5. Pircējam ir tiesības atkāpties no Līguma pirms īpašumtiesību uz Precēm pāriešanas Pircējam, t. i., līdz brīdim, kad Pircējs saņem Preces.

9. NAUDAS ATMAKSA

9.1. Pircējam, kurš atgriež Preci, tiek atgriezta par Preci samaksātā nauda.

9.2. Saņemot Preces un izvērtējot to kvalitāti, Pārdevējs atgriež naudu par Precēm ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ņemot vērā šo Noteikumu 8. daļas noteikumus.

9.3. Pircējs atbild par Preces vērtības samazināšanos (tajā skaitā, bet ne tikai, šo Noteikumu 7. daļā norādītajos gadījumos), kas radās tādu darbību dēļ, kas nav nepieciešamas, lai konstatētu Preces veidu, īpašības un darbību , t. i., Pārdevējam ir tiesības vienpusēji samazināt Pircējam atgriežamās summas lielumu, proporcionāli šim Preces vērtības samazinājumam.

9.4. Ja Pircējs atgriež Preces to neatbilstošas kvalitātes dēļ, Pārdevējs apņemas pilnībā atgriezt Pircējam par neatbilstošo Preci samaksāto cenu vai apmainot neatbilstošo Preci pret līdzvērtīgu Preci, kas atbilst kvalitātes standartiem.

9.5. Parastā kārtībā Pārdevējs pārskaita atmaksājamās summas uz Pircēja norādīto bankas kontu jebkurā Latvijas Republikā strādājošā bankā.

9.6. Pārdevējam ir tiesības neatmaksāt Pircēja samaksātās summas tik ilgi, kamēr Preces netiek atgrieztas Pārdevējam un netiek pārbaudīta to atbilstība Noteikumu 7. daļā.

10. PRECES SAŅEMŠANA

10.1. Lai veikalā saņemtu pasūtījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un rēķina datiem, lai mūsu darbinieki spētu Jūs identificēt - gan pirkumu, gan Jūsu vecumu, jo, saskaņā ar Latvijas Republikas "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums" 15.panta 2. punktu, pirotehniskos izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

10.2. Saņemot Preces veikalā, Pircējam ir pienākums:

10.2.1. Norādīt pasūtījuma numuru vai citu informāciju pēc kuras var atpazīt Pircēju;

10.2.2. Uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

10.3. Paņemt Preces var tikai pats Pircējs. Ja Preces paņems cita persona, pasūtot Preces, tai jābūt norādītai kā Preču saņēmējam vai Pārdevējs ir atsevišķi jāinformē par vēlmi ļaut citai personai saņemt Preces. Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pilnvaru Preču saņemšanai.

10.4. Pēc tam, kad Pārdevējs ir sagatavojis Preces saņemšanai, Pircējs var tikt informēts pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS, u.tml.) palīdzību par to, ka Preces ir sagatavotas saņemšanai.

10.5. Pircējs, pasūtījuma brīdī, apņemas norādīt precīzu informāciju par sevi kā Pircēju, ko pieprasa Pārdevējs.  

10.6. Pasūtot vairāk nekā vienu Preci, tās var tikt nodrošinātas saņemšanai dažādos laikos, jo tiek pārvadātas no dažādām noliktavām. Par to papildu transporta maksa no Pircēja netiek iekasēta.

10.7. Īpašumtiesības uz Preci pāriet Pircējam ar to brīdi, kad Preces tiek nodotas Pircējam. Arī Preču nejaušas bojāejas vai sabojāšanās risks pāriet Pircējam, kad  Pircējs  ir saņēmis Preces.

10.9. Ja Preces pieņems ne Pircējs, Pircējam ir pienākums norādīt Preces pieņemošās personas datus.

10.10. Pircējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Preču piegādes brīža pārbaudīt Preču iepakojumus, daudzumu, kvalitāti, sortimentu, piederumus un komplektāciju. Ja Pircējs norādītajā termiņā neizpilda šo pienākumu un neiesniedz Pārdevējam pretenziju, tiek pieņemts, ka Preču iepakojums ir pienācīgā stāvoklī, bet daudzums, kvalitāte, sortiments, piederumi un komplektācija atbilst Līguma nosacījumiem.

10.11. Pārdevējs rezervē tiesības anulēt ikvienu preces pasūtījumu, kas ir veikts tekošajā, kalendāra gadā, bet kuru klients nav ieradies izņemt līdz un ieskaitot tekošā kalendāra gada 31. decembrim.

11. PREČU VAI PAKALPOJUMU REALIZĀCIJA

11.1. Preču cenas būs tādas, kādas ir norādītas interneta veikalā. Pārdevējs dara visu saprātīgi iespējamo, lai nodrošinātu, ka Preču cenas brīdī, kad Pircējs iesniedz pasūtījumu, ir pareizas.

11.2. Ņemot vērā to, ka Interneta veikalā tiek piedāvāts ļoti plašs Preču sortiments, neskatoties uz visiem Pārdevēja saprātīgiem centieniem, nevar izslēgt gadījumu, ka Preces cena var būt norādīta nepareizi no Pārdevēja neatkarīgas tehniskās kļūdas dēļ.

11.3. Ja Pārdevējs pamana, ka Preču cenās ir neprecizitātes, tiek piemērots šo Noteikumu 11.1. un 11.2. punkts.

11.4. Gadījumā, ja Pārdevējs konstatē, ka Preču cena ir norādīta nepareizi, Pārdevējs par to informē Pircēju pa e-pastu vai ar citu saziņas līdzekļu (telefoniski vai SMS, u.tml.) palīdzību un atceļ pasūtījumu. Pircējam, ja tas vēlas iegādāties to pašu Preci par jauno pareizi norādīto cenu, tā ir jāpasūta no jauna.

11.5. Preču cenas var mainīties, taču šādām izmaiņām nebūs ietekmes uz jau noslēgtajiem Līgumiem.

11.6. Preču cenas tiek norādītas, ieskaitot PVN (tur, kur tas tiek piemērots) tādā apmērā, kāds tiek piemērots konkrētajā laikā Latvijas Republikā. Gadījumā, ja PVN likme mainītos laika periodā no pasūtījuma dienas līdz piegādes dienai, cena var mainīties, ņemot vērā PVN apmēra izmaiņas, izņemot gadījumus, ja Pircējs par Precēm pilnībā norēķinājās pirms PVN likmes grozījumu spēkā stāšanās. Pārdevējs par šādām cenas izmaiņām informē Pircēju un nodrošina iespēju Pircējam iegādāties Preci par cenu, kas ir koriģēta, ņemot vērā grozīto PVN likmi vai atsaukt pasūtījumu. Pasūtījums netiek pildīts tik ilgi, kamēr netiek saņemta Pircēja atbilde. Gadījumā, ja ar Pircēju neizdodas sazināties, izmantojot tā norādītos kontaktus, tiek pieņemts, ka pasūtījums ir atsaukts un Pircējs par to tiek informēts.

11.7. Preču cenas var neietvert visus izdevumus, bet šādas situācijas ir jāapraksta Noteikumos vai jānorāda par to informācija konkrētās Preces lapā, kuras visas, ar realizāciju saistītas izmaksas, nav norādītās cenā, vai jānorāda Interneta veikala pasūtījuma veidlapā.

11.8. Preču izsniegšana tiek veikta tikai Pārdevējā veikalos. Preču piegāde, izmantojot kurjerus, pakomātus, pasta vai līdzīgus pakalpojumus, netiek piedāvāta un nodrošināta.

11.9. Ja Prece ir pieejama, Preci ir iespējams savākt tūlīt pēc rēķina apmaksas, ierodoties Pārdevēja veikalā, kas tika izvēlēts veicot Pasūtījuma apmaksu.

11.10, Ja Prece tika pasūtīta, izvēloties par to maksāt skaidrā naudā preces saņemšanas brīdī, tad pasūtījumu ir iespējams izņemt uzreiz, ja Prece ir pieejama, kad Prece tika pasūtītā, ierodoties Pārdevēja veikalā un veicot par to apmaksu.

11.11. Ja Pasūtījuma izpilde ir traucēta, sazinieties ar Pārdevēju, izmantojot Interneta veikalā atrodamo kontakta informāciju sadaļā “Par mums”.

11.12. Ja Pircējs Preci neizņem Pārdevēja veikalā 2 (divu) darba dienu laikā, tad Pārdevējam ir tiesības pasūtījumu atcelt.

11.13. Preču izsniegšanas pakalpojums Pārdevēja veikalos ir bezmaksas.

11.14. Lai saņemtu pasūtījumu, līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un rēķina datiem, lai Pārdevēja darbinieki spētu identificēt - gan Pasūtījumu, gan Pircēju, gan Pircēja vecumu, jo, saskaņā ar Latvijas Republikas "Pirotehnisko izstrādājumu aprites likums" 15.panta 2. punktu, pirotehniskos izstrādājumus ir aizliegts pārdot personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem.

11.15. Pārdevējs rezervē tiesības anulēt ikvienu preces pasūtījumu, kas ir veikts tekošajā, kalendāra gadā, bet kuru klients nav ieradies izņemt līdz (ieskaitot) tekošā kalendāra gada 31.decembrim.

12. APMAKSA

12.1. Par Precēm Pircējs var norēķināties ar maksājuma (kredīta vai debeta) karti, izmantojot “Citadele” bankas nodrošināto Visa un MasterCard karšu pieņemšanas risinājumu – “Klix” un “MultiLink”.

12.2.   Pircēja izvēlētās Preces tiek rezervētas Pārdevēja sistēmā un Pārdevējs sāk pildīt pasūtījumu: kad Pārdevējs saņem paziņojumu no Pircēja bankas par veiksmīgi izpildīto Pasūtījuma maksājumu.

13. PIRCĒJA PIENĀKUMI

13.1. Pircējs apņemas Pasūtījuma formā sniegt tikai pareizu un pilnīgu informāciju. Mainoties reģistrācijas formā norādītajai informācijai, Pircējam ir pienākums nekavējoties informēt par to Pārdevēju.

13.2. Pircējs apņemas godīgi un pareizi izmantot Interneta veikalu, nekaitēt tā darbam vai stabilai darbībai. Ja Pircējs neievēro šo saistību, Pārdevējam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot, apstādināt (izbeigt) Pircēja iespēju izmantot Interneta veikalu un Pārdevējs neatbild ne par kādiem ar to saistītiem Pircēja zaudējumiem.

13.3.   Pircējam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām Precēm un pieņemt tās šo Noteikumu noteiktajā kārtībā.

13.4.   Pircējam ir pienākums ievērot citas šajos Noteikumos un Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētās prasības.

14. PĀRDEVĒJA PIENĀKUMI

14.1. Pārdevējs apņemas:

14.2. Veltīt visas pūles, nodrošinot apstākļus, lai Pircējs varētu pienācīgi izmantot Interneta veikala sniegtos pakalpojumus;

14.3. Cienīt Pircēja privātumu, Pircēja personas datus apstrādāt tikai Noteikumos, un Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

14.4. Pārdevējs apņemas ievērot visas šajos Noteikumos norādītās prasības.

15. ATBILDĪBA

15.1. Pircējs atbild par darbībām, kas veiktas, izmantojot Interneta veikalu, tajā skaitā, bet ne tikai, par pirkuma formā sniegto datu pareizību. Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas radās Pircēja sniegto datu kļūdu vai neprecizitātes dēļ.

15.2. Aizpildot pirkuma formu Interneta veikalā, Pircējs atbild par savu pieslēgšanās datu uzglabāšanu un (vai) nodošanu trešajām personām. Ja Interneta veikalā sniedzamos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēgušās interneta veikalam, izmantojot Pircēja pieslēgšanās datus, Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju un Pircējs atbild par visām šādas trešās personas darbībām, kas veiktas interneta veikalā.

15.3. Pārdevējs, ciktāl tas nav pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tiek atbrīvots no jebkādas atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, neiepazinās ar šiem Noteikumiem un citiem Noteikumos norādītajiem dokumentiem, lai gan šāda iespēja Pircējam tika nodrošināta.

15.4. Pircējam ir pienākums nodrošināt savu pieslēgšanos Interneta veikalam datu drošu uzglabāšanu un tos neatklāt, kā arī nodrošināt, ka dati ir zināmi tikai pašam un datus izmanto tikai pats Pircējs, kā arī nenodot un arī citos veidos neradīt iespēju citām personām ar šiem datiem iepazīties vai tos izmantot. Ja rodas aizdomas, ka pieslēgšanās datus varēja uzzināt cita persona, nekavējoties jāpaziņo par to Pārdevējam, kā arī nekavējoties jāinformē Pārdevējs par pieslēgšanās Interneta veikalam datu pārkāpumu vai izpaušanu. Visas darbības, kas veiktas, izmantojot Pircēja atpazīšanas kodu, uzskatāmas par Pircēja veiktām, un Pircējs uzņemas pilnu atbildību par šādu darbību sekām.

15.5. Par Līguma, kas noslēgts izmantojot Interneta veikalu, pārkāpumu puses atbild Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

15.6. Pārdevējs nodrošina Preces tikai mājsaimniecības vajadzībām un personīgai lietošanai. Pircējs apņemas neizmantot pārdodamās Preces komerciālos, uzņēmējdarbības vai tālākpārdošanas nolūkos, un Pārdevējs nebūs atbildīgs par jebkādu Pircēja negūto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, darbības traucējumiem vai zaudējumiem saistībā ar zaudētām uzņēmējdarbības iespējām.

15.7.   Pārdevējs neatbild par citu uzņēmumu vietnēs sniegto informāciju, pat ja Pircēji nokļūst šajās vietnēs, izmantojot Pārdevēja interneta veikalā esošo norādi.

16. NOTIKUMI ĀRPUS PĀRDEVĒJA KONTROLES

16.1. Pārdevējs nebūs atbildīgs par Līguma vai jebkādu saistību saskaņā ar Līgumu nepildīšanu vai izpildes kavēšanu, ja šāda nepildīšana vai kavēšana radās saistībā ar notikumiem ārpus Pārdevēja kontroles, kā tas ir definēts šo Noteikumu 14. daļā.

16.2. Notikums ārpus Pārdevēja kontroles nozīmē jebkādas darbības vai notikumu, kuru Pārdevējs pamatoti nevar kontrolēt.

16.3. Gadījumā, ja notiek notikums ārpus Pārdevēja kontroles, kas ietekmē pienācīgu Pārdevēja saistību izpildi saskaņā ar Līgumu:

16.3.1. Pārdevējs nekavējoties informēs Pircēju.

16.3.2. Pārdevēja saistību, kas izriet no Līguma, izpilde tiks izbeigta vai apstādināta un saistību izpildes termiņš tiks pagarināts par termiņu, kas vienāds ar notikuma ārpus Pārdevēja kontroles ilgumu. Ja notikumi ārpus Pārdevēja kontroles ietekmē Preču piegādi Pircējam, Pārdevējs saskaņos jaunu piegādes datumu pēc Pārdevēja notikumu ārpus Pārdevēja kontroles beigām.

17. INFORMĀCIJAS SŪTĪŠANA

17.1. Noteikumos izmantotais jēdziens “rakstiski” ietver arī elektroniski.

18. STRĪDU RISINĀŠANA

18.1.   Jebkuram Līgumam, kas tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, tiek piemēroti šie Noteikumi kopā ar dokumentiem, kas ir skaidri norādīti Noteikumos. Jebkādas atkāpes no šiem Noteikumiem ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tās ir noformētas ar rakstisku dokumentu.

18.2. Pircējam, ņemot vērā Latvijas Republikas tiesību aktus, ir noteiktas tiesības, kas ir saistītas ar neatbilstošas kvalitātes Precēm. Nekāds šo Noteikumu nosacījums nebūtu jāinterpretē kā tāds, kas aprobežo vai ierobežo šādu tiesību izmantošanu.

18.3. Pārdevējam ir tiesības nodot savas tiesības un pienākumus saskaņā ar Līgumu trešajai personai vai personām, taču šādu tiesību un pienākumu nodošanai nebūs nekādas ietekmes uz Pircēja tiesībām un Pārdevēja saistībām saskaņā ar šiem Noteikumiem. Šādas nodošanas gadījumā Pārdevējs informēs Pircēju, sniedzot informāciju par nodošanu interneta veikalā.

18.4. Pircējam nav tiesību nodot visas vai daļu tiesību vai saistību, kas izriet no šiem Noteikumiem, trešajai personai vai personām bez Pārdevēja rakstiskas piekrišanas.

18.5.   a kādu no šiem Noteikumiem tiesa atzīst par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu, pārējie šo Noteikumu nosacījumi paliek spēkā un piemērojami pilnā apmērā. Jebkurš šo Noteikumu nosacījums, kas atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu tikai daļēji vai noteiktā apmērā, paliks spēkā tādā apmērā, kādā tas netika atzīts par nelikumīgu, nederīgu vai nepiemērojamu.

18.6.   Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, jebkāda Pārdevēja kavēšanās, kas ir saistīta ar savu tiesību saskaņā ar šo Līgumu izmantošanu, nenozīmē Pircēja atbrīvošanu no saistību izpildes vai atteikšanos no šīm tiesībām, bet atsevišķa vai daļēja jebkuras saistības izpilde vai jebkuras tiesības atsevišķa vai daļēja izmantošana nenozīmē, ka šīs saistības nav jāpilda vai šīs tiesības nevar turpmāk izmantot.

18.7. Šiem Noteikumiem un attiecībām starp pusēm saskaņā ar šiem Noteikumiem (tajā skaitā arī Līguma slēgšanas, spēkā esamības, piemērošanas un izbeigšanas jautājumiem) piemērojami Latvijas Republikas likumi, un tie skaidrojami, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumiem.

18.8. Katrs strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šiem Noteikumiem vai ir saistīti ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, galīgi izšķirami Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

18.9. Lūgumus vai sūdzības par Pārdevēja interneta veikalā iegādāto Preci Pircējs var iesniegt elektroniskajā patērētāju strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/.

18.10. Patērētāju strīdus ārpus tiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpus tiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv.

Privātuma politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPIKS AZ" (turpmāk – “mēs” vai “Tropiks AZ”) ir apņēmusies aizsargāt un ievērot Jūsu privātumu. Darām visu iespējamo, lai mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilstu 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

1.2. Jūsu personas datu pārzinis ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPIKS AZ", uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003506230, juridiskā adrese "Jaunrubeņi", Ciemupe, Ogresgala pagasts, Ogres novads, Latvija, LV-5041.

1.3. Lūdzam izlasīt šo Privātuma politiku, lai saprastu, kādā nolūkā apkopojam un izmantojam Jūsu datus, kā arī, kā tos izmantosim.

1.4. Pirmo reizi apmeklējot mūsu interneta vietni, mēs lūgsim Jums apstiprināt, ka piekrītat tam, ka tiks izmantotas sīkdatnes ar šajā Privātuma politikā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. PERSONAS DATU LIETOŠANA

2.1. Mēs izmantojam Jūsu personas datus šajā Privātuma politikā norādītajiem mērķiem un gadījumos, kad jārealizē vai jāaizstāv juridiskās prasības. Šī iemesla dēļ Jūsu personas datus mēs apstrādājam, pamatojoties uz likumīgajām interesēm, lai aizsargātu un nodrošinātu savas, Jūsu un citu personu tiesības.

2.2. Jūsu personas datus arī varam apstrādāt, ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai aizsargātu Jūsu vai citas fiziskās personas vitāli svarīgās intereses.

3. PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

3.1. Mēs vēlamies iegūt un saglabāt Jūsu uzticēšanos, tāpēc Jūsu personas datus atklāsim tikai būtiskos gadījumos.

3.2. Jūsu personas datus varam nodot tālāk tekstā norādīto kategoriju datu saņēmējiem:

3.2.1. Mēs atklājam Jūsu personas datus jebkurai mūsu grupas sabiedrībai (ieskaitot mūsu meitas sabiedrības un mūsu mātes sabiedrību, kā arī visas tās meitas sabiedrības);

3.2.2. Mēs varam nodot Jūsu personas datus saviem apdrošinātājiem un profesionāliem konsultantiem saistībā ar riska vadību, profesionālām konsultācijām vai ar mērķi celt, realizēt un aizstāvēt juridiskās prasības;

3.2.3. Ar preču pirkšanu saistītās finanšu operācijas interneta vietnē var apstrādāt mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzēji. Mūsu maksāšanas pakalpojumu sniedzējiem atklājam Jūsu finanšu operāciju datus tik lielā mērā, cik nepieciešams maksājuma operāciju veikšanai, naudas atmaksāšanai un sūdzību skatīšanai;

3.2.4. Specifisku pakalpojumu sniegšanas nolūkā Jūsu personas datus varam nodot citiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, interneta vietnes mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem, kurjer dienestiem, serveru un to tehniskās uzturēšanas pakalpojumu sniedzējiem, e-pasta pakalpojumu sniedzējiem, jaunumu vēstuļu sūtīšanas, aptauju veikšanas un datu aizsardzības amatpersonas pakalpojumu sniedzējiem.

3.3. Jūsu personas datus varam nodot ne tikai iepriekš norādītajos gadījumos, bet arī pildot savas juridiskās saistības, kā arī, ja rodas nepieciešamība aizsargāt Jūsu vai citu personu intereses. Tiešā mārketinga nolūkā personas datus ar Jūsu piekrišanu varam nodot mūsu partneriem, kuri sniedz mums mārketinga pakalpojumus.

3.4. Šajā nodaļā norādītie datu saņēmēji var atrasties arī ārpus Latvijas Republikas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas robežām. Jūsu personas datus nodosim tikai tādām trešajām personām, kuras ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulā noteiktās prasības.

4. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

4.1. Visos gadījumos Jūsu personas datus aizsargājam ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams konkrētu mērķu sasniegšanai vai noteikts Latvijas Republikas regulārs, vai Eiropas Savienības direktīvās.

5. PIRCĒJA TIESĪBAS

5.1. Šajā Privātuma politikas nodaļā apskatītas datu aizsardzības tiesību aktos paredzētās Jūsu tiesības. Dažas tiesības aptver daudzus aspektus, tāpēc šajā Privātuma politikā apskatām tikai galvenos. Iesakām iepazīties ar attiecīgiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu vadlīnijām, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.

5.2. Jums ir šādas ar personas datu aizsardzību saistītās tiesības:

5.2.1. tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi;

5.2.2. tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs uzglabājam;

5.2.3. tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs glabājam

5.2.4. tiesības lūgt mums dzēst Jūsu personas datus (“tiesības būt aizmirstam”);

5.2.5. tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi;

5.2.6. tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati;

5.2.7. tiesības nepiekrist, lai Jūsu personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos;

5.2.8. tiesības uz datu pārnešanu;

5.2.9. tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi;

5.2.10. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;

5.3. Ja vēlaties izmantot savas tiesības, vai gadījumā, ja rodas jautājumi par personas datu apstrādi vai tiesību realizēšanu, sazinieties ar mums pa e-pastu, kas ir norādīts Interneta veikala sadaļā “Par mums”.

5.4. Tiesības saņemt informāciju par personas datu apstrādi. Informāciju par Jūsu personas datu apstrādi sniedzam datu apkopošanas brīdī.

5.5. Tiesības iepazīties ar saviem personas datiem, kurus mēs apstrādājam. Jums ir tiesības saņemt no mums apstiprinājumu par to, vai apstrādājam Jūsu personas datus. Mums apstrādājot Jūsu personas datus, Jums ir tiesības iepazīties ar apstrādājamiem personas datiem un informāciju par to apstrādi, piemēram, ar personas datu apstrādes mērķi, ar personas datu kategorijām, ar personas datu saņēmējiem u. c. Mēs sniegsim Jums Jūsu personas datu kopiju. Jums ir tiesības saņemt savus personas datus sistematizētā, parasti izmantojamā un datorizēti nolasāmā formātā. Taču šīs tiesības nevarat izmantot tādos gadījumos, kad tās var negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības.

5.6. Mums ir tiesības atteikties sniegt Jūsu apstrādājamos datus, ja tiesību aktos ir norādīti apstākļi, kuru gadījumā personas dati netiek sniegti.

5.7. Tiesības pieprasīt labot Jūsu personas datus, kurus mēs uzglabājam. Jums ir tiesības precizēt visus neprecīzos savus personas datus un, ņemot vērā apstrādes mērķus, papildināt visus nepilnīgos savus personas datus.

5.8. Tiesības dzēst Jūsu personas datus. Šīs tiesības var izmantot, ja: (i) personas dati vairs nav nepieciešami, lai tiktu sasniegti mērķi, kuriem tie tika vākti vai kā citādi apstrādāti; (ii) atsaucat savu piekrišanu un nav cita likumīga pamata datu apstrādei; (iii) nepiekrītat, ka personas dati tiktu apstrādāti, lai sasniegtu likumīgās mūsu vai trešās puses intereses; (iv) personas dati tiek apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos, (v) personas dati tika apstrādāti nelikumīgi; (vi) personas datiem ir jābūt dzēstiem saskaņā ar mums piemērojamo tiesību aktu prasībām. Vēršam Jūsu uzmanību, ka dažos gadījumos šīs tiesības nevarēsiet izmantot piemērojamo izņēmumu dēļ. Šie izņēmumi ietver gadījumus, kad apstrādājamie personas dati ir nepieciešami, lai: (i) izmantotu vārda un informācijas brīvību; (ii) realizētu mūsu tiesiskās saistības; vai (iii) celtu, izpildīt vai aizstāvēt juridiskās prasības.

5.9. Tiesības ierobežot Jūsu datu apstrādi. Šīs tiesības var izmantot šādos gadījumos: (i) apstrīdat personas datu precizitāti; (ii) personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi, taču Jūs nevēlaties, lai tie tiktu dzēsti; (iii) personas dati turpmāk nav nepieciešami mūsu datu apstrādes mērķiem, taču Jūs tos lūdzat saistībā ar juridisku prasību celšanu, izpildi vai aizstāvēšanu, vai (iv) Jūs nepiekrītat, ka tie tiek apstrādāti, pamatojoties uz likumīgām mūsu vai trešās puses interesēm, līdz tiks pārbaudīts Jūsu nepiekrišanas pamatojums. Ierobežojot personas datu apstrādi, mēs varam turpināt uzglabāt Jūsu personas datus, taču neturpināsim to apstrādi, izņemot: (i) ar Jūsu piekrišanu; (ii) saistībā ar juridisko prasību celšanu, izpildi un aizstāvēšanu; (iii) lai aizsargātu citu fizisko vai juridisko personu tiesības vai (iv) svarīgu publisku interešu dēļ.

5.10. Tiesības nepiekrist, lai tiktu apstrādāti Jūsu personas dati. Šīs tiesības varat izmantot jebkuriem mērķiem tādu iemeslu dēļ, kas ir saistīti ar Jūsu konkrēto situāciju, taču tikai tādā mērā, cik datus izmantojam saistībā ar mūsu vai trešās puses likumīgajām interesēm. Ja Jūs izsakāt nepiekrišanu, mēs neturpināsim personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad varam pierādīt, ka dati tiek apstrādāti pārliecinošu likumīgu iemeslu dēļ, kas ir pārāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai lai celtu, realizētu un aizsargātu prasības un/vai juridiskās prasības.

5.11. Tiesības nepiekrist, ka Jūsu personas dati tiktu apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos (ieskaitot profilēšanu tiešā mārketinga nolūkos). Ja Jūs tam nepiekrītat, mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus šajos nolūkos.

5.12. Tiesības uz datu pārnesamību Šīs tiesības varat realizēt tādos gadījumos, kad apstrādājamam Jūsu personas datus ar autorizētiem līdzekļiem (datoriem u. c.) un personas datu apstrādes juridiskais pamats ir:

5.12.1. Jūsu piekrišana, vai

5.12.2. līguma izpilde vai darbības, kas veiktas saskaņā ar Jūsu lūgumu pirms līguma noslēgšanas.

5.13. Tiesības atsaukt piekrišanu par Jūsu personas datu apstrādi. Gadījumos, kad Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmēs datu apstrādes likumību periodā, kas bija līdz atsaukšanai.

5.14. Tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Ja uzskatāt, ka, apstrādājot Jūsu personas datus, pārkāpjam personas datu aizsardzību regulējošus tiesību aktus, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu aizsardzības inspekcijai, https://www.dvi.gov.lv/lv/. Visos gadījumos pirms sūdzības sniegšanas sazinieties ar mums, lai kopā varētu atrast piemērotu risinājumu.

6. SĪKDATNES

6.1. Mūsu interneta vietnē, līdzīgi kā daudzās citās, arī izmantojam sīkdatnes. Tie ir maza apjoma datu faili, kas tiek ierakstīti Jūsu datorā, kas palīdz mums ātrāk un uzticamāk sniegt saturu. Kad apmeklējat mūsu vietnes vai tās izmantojat, vai izmantojat mūsu pakalpojumus, lietojumprogrammas, rīkus vai paziņojumu pārraides kanālus, mēs vai mūsu pilnvarotie pakalpojumu sniedzēji var izmantot sīkdatnes, kas palīdz mums labāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs, kā arī to darām reklāmas nolūkos.

6.2. Parasti sīkdatnēs netiek glabāta nekāda informācija, kas varētu tieši identificēt lietotāja identitāti, taču Jūsu personīgā informācija, kuru mēs apstrādājam, var tikt saistīta ar Jūsu datora vai citu iekārtu izmantošanu, tostarp ar interneta vietņu pārlūkošanu un citu ar sīkdatņu palīdzību iegūto un uzglabājamo informāciju.

6.3. Trešo pušu interneta vietnes

6.3.1.  Mēs varam sadarboties ar trešajām pusēm (parasti sauktām par pakalpojumu sniedzējiem), kurām ar mūsu atļauju ir iespēja interneta vietnēs vai mūsu pakalpojumu sniegšanu vietās, lietojumprogrammās un rīkos izvietot trešo pušu sīkdatnes. Šo pakalpojumu sniedzēji mums palīdz kvalitatīvāk, ātrāk un uzticamāk apkalpot Jūs.

6.3.2.  Lūdzam ņemt vērā, ka trešo pušu sīkdatnēm tiek piemērota trešo pušu privātuma politika, tāpēc mēs neuzņemamies nekādu atbildību par trešo pušu sīkdatņu privātuma noteikumiem.

7. NEPILNGADĪGĀS PERSONAS DATU APSTRĀDE

7.1. Mūsu interneta vietnē Preces var iegādāties tikai personas, kuras ir sasniegušas 18 gadus.

7.2. Ja mums būs pamatotas šaubas, ka apstrādājam to personu datus, kuras ir jaunākas, nekā ir norādīts Noteikumos, mēs dzēsīsim šos personas datus no datu bāzēm.

7.3. Saņemot preci veikalā, Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Pircējam uzrādīt identitāti apliecinošu dokumentu un liegt Preču izsniegšanu, ja Pircējs nav ievērojis šos Noteikumus. 

8. PRIVĀTUMA POLITIKAS IZMAIŅAS

8.1. Mēs periodiski varam mainīt šo Privātuma politiku, lai tā atspoguļotu, kā apstrādājam Jūsu personas datus.

8.2. Veicot ievērojamas izmaiņas, par to paziņosim interneta vietnē vai ar citiem attiecīgiem saziņas līdzekļiem, piemēram, pa e-pastu, lai Jūs varētu pārskatīt šīs izmaiņas, pirms turpināt izmantot mūsu interneta vietni.

9. JAUTĀJUMI UN IETEIKUMI

9.1. Mēs vienmēr vēlamies uzklausīt savu klientu atsauksmes, kā arī esam gatavi atbildēt uz jautājumiem, kas varētu rasties.

9.2. Nevilcinieties sazināties ar mums, ja:

9.2.1.  ir kādi jautājumi vai atsauksmes saistībā ar šo Privātuma politiku;

9.2.2.  vēlaties, lai mēs pārtrauktu izmantot Jūsu personas datus;

9.2.3.  vēlaties izmantot Privātuma politikā norādītās savas tiesības vai iesniegt sūdzību.

9.3. Jūs varat sazināties ar mums, izmantojot kontakta informāciju, kas ir atrodama Interneta veikala "Par mums" sadaļā.

Pirkumu grozs